Untitled Document
Hôm nay, 19/10/2018
   
 
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
     
   
     
 

Nghiên cứu công nghệ chế tạo chất xúc tác, hấp phụ và các chất hữu cơ có giá trị tăng cao từ bèo lục bình / TS. Vũ Văn Hà (chủ nhiệm đề tài) , PGS.TS. Vũ Thị Thu Hà, TS. Nguyễn Văn Chúc, CN. Lâm Thị Tho, KS. Nguyễn Minh Đăng, ThS. Nguyễn Mạnh Hà, CN. Lê Phương Anh, TS. Đỗ Mạnh Hùng, TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh. - Hà Nội: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu, 2017. - 100 tr.

Điều chế được 100g chất hấp phụ từ Bèo lục bình. Hoạt tính hấp phụ 3 kim loại Hg2+, Pb2+, As(III) lần lượt là 39,13mg/g; 30,75 mg/g; 7,13 mg/g. Các điều kiện tối ưu như sau: + Than hóa: 4500C, môi trường khí N2 trong 4 giờ. + Hoạt hóa than bằng KOH ở nhiệt độ nung là 7000C trong môi trường khí N2 trong 2 giờ. Điều chế được 50 g chất xúc tác từ Bèo lục bình với mật độ tâm acid - SO3H = 1,1 mmol NH3/g, diện tích bề mặt riêng 177 m2/g. Điều kiện tối ưu đã được khảo sát như sau: + Than hóa: 4000C, môi trường khí N2 trong 5 giờ; + Xử lý than bèo với formaldehyde trong môi trường kiềm, sau đó lọc sấy khô và nung than tại 1200C; + Sunfo hóa vật liệu carbon thu được tại 1500C bằng acid sulfuric đặc trong 15 giờ; Điều chế được 500ml acid hữu cơ mạch ngắn với thành phần các acid như sau: acid lactic (3,1%), acid levulinic (2,7%), acid formic (1,8%), acetic acid (0,3%). Điều kiện tối ưu đã được khảo sát như sau: + Nhiệt độ tối ưu: 2300C; + Thời gian thủy nhiệt: 13,3 giờ; + Tỷ lệ xúc tác/bèo: 0,525 (g/g).

Ngày nhập tin: (20/8/2018)


Các KQNC khác:

Nghiên cứu các phương pháp tối ưu hóa (database optimization) trên hệ quản trị CSDL Oracle và ArcGIS nhằm cải tiến hiệu năng các hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường (20/8/2018)

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định chế độ đo đạc chất lơ lửng cho một số Trạm Thủy văn trong điều kiện thay đổi chế độ dòng chảy và công nghệ đo (20/8/2018)

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất bộ chỉ thị sức khỏe môi trường ở Việt Nam (20/8/2018)

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất cơ chế giám sát nguồn nước xuyên biên giới phục vụ đảm bảo an ninh nguồn nước trong bối cảnh hiện nay (20/8/2018)

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất xây dựng hướng dẫn kỹ thuật về hậu kiểm và giám sát môi trường nhằm tăng cường năng lực và nâng cao hiệu quả công tác hậu kiểm và giám sát môi trường (20/8/2018)

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng danh mục và mô hình dữ liệu cho nhóm lớp thông tin các nguồn gây ô nhiễm, tác động xấu đến môi trường phục vụ quản lý nhà nước về môi trường ((Thử nghiệm xây dựng danh mục và mô hình dữ liệu cho 5 đối….. (20/8/2018)

     
   
     
 

Bước đầu khảo sát ảnh hưởng khẩu phần thức ăn lúa kết hợp trùn quế nhằm tăng hiệu quả chăn nuôi gà thả vườn qui mô nông hộ (19/8/2017)

Ảnh hưởng của khẩu phần lúa 100% đến kêt quả nuôi gà thả vườn. Ảnh hưởng của khẩu phần lúa 75% + 25% trùn quế đến kết quả nuôi gà thả vườn. Ảnh hưởng của khẩu phần lúa 72% + 28% trùn quế đến kết quả nuôi gà thả vườn. Ảnh hưởng của khẩu phần lúa 70% + 30% trùn quế đến kết quả nuôi gà thả vườn. So sánh ảnh hưởng của các khẩu phần ăn trên với khẩu phần nuôi gà thả vườn bằng lúa 100% và khẩu phần nuôi thức ăn hỗn hợp 100%. ...


 Xem tóm tắt

Mô hình tổ chức thực hành nghề nghiệp đáp ứng mục tiêu chương trình đào tạo ngành nghề kế toán trình độ cao đẳng tại trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long (19/8/2017)

Cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý về xây dựng mô hình tổ chức thực hành nghề nghiệp trình độ cao đẳng. Tổng quan về chiến lược phát triển nhà trường đối với lĩnh vực đào tạo và chương trình đào tạo. Thực trạng tổ chức thực hành nghề nghiệp ngành kế toán trình độ cao đẳng. Mô hình tổ chức thực hành nghề nghiệp ngành kế toán tại trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long. Phương pháp tổ chức, thực hiện mô hình tổ chức thực hành nghề nghiệp ngành kế toán tại trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long. ...


 Xem tóm tắt

Các Đề tài/dự án khác:

Nghiên cứu, biên soạn giáo trình "tình hình, nhiệm vụ của địa phương" trong chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính (20/8/2017)

Bước đầu khảo sát khả năng thích nghi của 3 giống hồ tiêu trồng trên vùng đất sản xuất gạch nung tại xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long (19/8/2017)

Bước đầu khảo sát, đánh giá tình hình snh trưởng, phát triển và khả năng chống chịu bệnh chổi rồng trên giống nhãn da bò địa phương tại cù lao Long Hồ, Vĩnh Long (19/8/2017)

Giải pháp nâng cao năng lực quản lý các hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long (19/8/2017)

Khảo nghiệm đặc tính nông học, khả năng thích nghi và hiệu quả cải tạo đất của cỏ Clover Tabor (Trifolium alexandrium L.) nguồn Israel, tại Vĩnh Long (19/8/2017)

Khảo sát một số nguyên liệu làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi (19/8/2017)

Copyright © by NASATI

Tel: 04-39349923 - Fax: 04-39349127